Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: 25 april, 2024

Algemene voorwaarden Oogvoororen.be

1 - Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Oogvoororen BV, met maatschappelijke zetel te Wiekevorst-Dorp 55, 2222 Wiekevorst (Heist-Op-Den Berg), België, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE 0734.507.457.

De klant: de koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Oogvoororen anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan de klant worden gedaan en tussen de klant en Oogvoororen worden gesloten.

3 - Informatie vooraf

3.1. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, heeft de klant de plicht Oogvoororen alle noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig zijn voor de gevraagde dienstverlening. Hierbij dient de klant het bewijs van voorschrift van de NKO arts af te leveren alsmede alle gegevens betreffende terugbetaling van zijn mutualiteit aan Oogvoororen.

4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant alle informatie vooraf, zoals vermeld in art. 3, heeft afgeleverd aan Oogvoororen en na ondertekening van een bestel- of herstelbon, ontvangstbewijs of eender welke bijzondere overeenkomst afgesloten met Oogvoororen.

4.2. Door ondertekening van de bestel- of herstelbon wordt Oogvoororen belast met de aflevering van de door de klant bij Oogvoororen aangekochte zaken/diensten.

4.3. De gegevens/informatie vermeld/verstrekt door Oogvoororen in de offertes, bestel- of herstelbonnen zijn gebaseerd op de gegevens/informatie die de klant aan Oogvoororen heeft verstrekt op datum van de offerte, bestel- of herstelbon. Indien de klant of derden na opmaak en overhandiging van voormelde documenten aan Oogvoororen nog aanvullende informatie verstrekt, dan is deze laatste niet gebonden hierdoor.

4.4. Wijzigingen van de bestel- of herstelbon, ontvangstbewijs of een bijzondere overeenkomst zijn slechts geldig indien Oogvoororen zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met deze wijzigingen.

5 - Leveringen

5.1. Behoudens anders overeengekomen, vindt de levering van de bestelde producten en/of diensten plaats binnen de 30 dagen na afsluiting van de overeenkomst, behoudens toepassing van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

5.2. Op het moment van de levering zal het gebruik van de bestelde/herstelde producten  gedemonstreerd worden en een handleiding overhandigd worden.

5.3. De klant verbindt zich ertoe de goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen dat werd overeengekomen.  Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na levering schriftelijk aan Oogvoororen te worden gemeld.

5.4. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

5.5. Ingeval van aankoop via de webshop heeft de klant 14 dagen de tijd om eventuele opmerkingen of klachten over te maken via info@oogvoororen.be.

6 - Proefperiode

6.1. Indien de klant dit wenst, kan deze gebruik maken van een proefperiode waarbij de klant een hoortoestel op proef test.

6.2. De klant vraagt het hoortoestel op proef aan via de winkel van Oogvoororen of online op de website.

6.3. Deze proefperiode duurt 2 weken.  De klant staat in voor het normaal en voorzichtig gebruik van het hoortoestel op proef, alsook het goed onderhouden van het hoortoestel op proef.

6.4 Na de afloop van de proefperiode, geeft de klant het hoortoestel integraal terug af aan Oogvoororen bij de winkel.

6.5. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor iedere schade die wordt vastgesteld bij het afleveren van het hoortoestel op proef. Deze schade kan bestaan uit (niet gelimiteerd): zichtbare schade aan het hoortoestel, onzichtbare schade aan het hoortoestel dat vastgesteld wordt na testen van het toestel, schade die de grenzen van normale gebruikersslijtage kennelijk overschrijdt,…

6.6. Ingeval de klant persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld bij schade aan het hoortoestel op proef, dan betaalt de klant 30% / 250,00 EUR van de aankoopwaarde van het hoortoestel als schadevergoeding aan Oogvoororen.

6.7. Bij verlies is de klant de integrale waarde van het hoortoestel verschuldigd.

7 - Prijzen

7.1. Alle prijzen zijn vermeld in EURO en zijn inclusief BTW.

7.2. De betaling van het openstaande bedrag gebeurt via contante betaling of uiterlijk op de vervaldag van de factuur van Oogvoororen. Indien de klant, om welke reden ook, de betaling niet uitvoert  binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur, zal Oogvoororen een kosteloze aanmaning versturen, waarbij de klant binnen een termijn van 15 kalenderdagen de factuur dient te betalen.    

Is de factuur na verstrijken van de vervaldatum van de kosteloze aanmaning nog steeds niet betaald, dan zal per ingebrekestelling van rechtswege naast moratoire intresten van 8% een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van:

a.        20 EUR bij een verschuldigd bedrag tot 150 EUR

b.        30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag tussen 150.01 EUR en 500 EUR,

c.         65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven 500 EUR

Onverminderd het recht van Oogvoororen om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van Oogvoororen om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling, te rekenen vanaf de dag na het sturen van de eerste herinnering. 

7.3. Indien de betaling niet is voldaan binnen 14 kalenderdagen vanaf verzending van een ingebrekestelling aan de klant om alsnog volledig te betalen (na doorlopen van de procedure zoals vermeld in 6.2.), kan Oogvoororen de verkoop ontbinden. In dit geval is de klant, onverminderd bovenvermelde interesten en schadebeding, aan Oogvoororen een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het factuurbedrag, desgevallend te verminderen met de opbrengst na wederverkoop (indien mogelijk) van de producten, waarbij de klant en Oogvoororen overeenkomen dat er minstens 10% van de totale prijs zal verschuldigd zijn (als schadevergoeding). Dit alles onverminderd het recht voor Oogvoororen om een hogere werkelijk geleden schade te bewijzen.

8 - Offertes

8.1. Alle offertes van Oogvoororen zijn vrijblijvend.

9 - Eigendomsvoorbehoud en risico

9.1. Oogvoororen draagt de eigendom van de verkochte goederen/ pas over op de klant na volledige betaling door de klant van de goederen.  Bij uitgevoerde bestellingen heeft Oogvoororen een retentierecht van de desbetreffende goederen, met inbegrip van kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen die de klant verschuldigd is aan Oogvoororen.

9.2. Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van het verkochte of herstelde goed integraal gedragen worden door de klant vanaf het moment dat het verkochte/herstelde goed hem werd geleverd. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen.

10 - Garantie

10.1. Alle goederen aangekocht bij Oogvoororen genieten van de wettelijke garantie voortvloeiende uit artikelen 1649bis tot 1649nonies van het Burgerlijk Wetboek, voor een gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van het goed, mits de Klant het gebrek niet kende of niet geacht werd het te kennen op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, en dit, voor zover het gebrek zich voordoet binnen de twee (2) jaar na de levering.

10.2. De Klant dient ieder gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling schriftelijk mee te delen aan Oogvoororen. Bij gebreke aan dergelijke tijdelijke mededeling, verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Oogvoororen in te stellen.

10.3. Bovenop deze wettelijke garantie waarborgt Oogvoororen de herstellingen, bijregelingen en technische bijstand, op alle hoortoestellen en toebehoren gedurende de drie (3) jaar volgend op de datum van aankoop.

10.4. Onoordeelkundig gebruik en normale slijtage vallen niet onder deze garantie. De kosten van herstelling worden hierbij aangerekend aan de Klant.

11 - Aansprakelijkheid

11.1. Oogvoororen is enkel aansprakelijk voor de directe schade als gevolg van bedrog of een opzettelijke of zware fout. Oogvoororen kan in ieder geval nooit aansprakelijk gehouden worden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving of vorderingen van derden.

11.2. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Oogvoororen is ten aller tijde beperkt tot het factuurbedrag van de producten en/of diensten waarvoor haar aansprakelijkheid wordt ingeroepen.

11.3. Voor zover Oogvoororen bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voorvloeiend uit hun fout of nalatigheid.

11.4. Iedere aansprakelijkheid van Oogvoororen is tevens uitgesloten indien de schade wordt veroorzaakt door de schuld of tussenkomst van de klant of een derde.

11.5. Oogvoororen is eveneens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit slijtage of voor schade die voortvloeit uit een toepassing en/of gebruik van de bestelde producten dat niet in overeenstemming is met een normaal gebruik of met de gebruiks-, plaatsings-, reinigings- of onderhoudsvoorschriften.

11.6. Oogvoororen is in geen geval aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in de geleverde producten, indien die schade niet alleen te wijten is aan dat gebrek, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

12 - Overmacht

12.1. In geval van overmacht is Oogvoororen niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Oogvoororen ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

12.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Oogvoororen die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Onder overmacht wordt verstaan onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van ingeschakelde derden, ...

13 - Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op alle door Oogvoororen ontwikkelde, ter beschikking gestelde en/of verkochte producten, analyses, uitvoeringsmethoden, ontwerpen, tekeningen, modellen, rapporten, verslagen, offertes, brochures en andere documenten behoren toe aan Oogvoororen of haar leveranciers.

13.2. De klant verbindt zich ertoe alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Oogvoororen en haar leveranciers te eerbiedigen en te doen eerbiedigen.

14 - Geheimhouding en Privacy

14.1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2.   Oogvoororen bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die de klant haar toevertrouwt met als doel haar dienstverlening uit te voeren, interne dossieradministratie en wettelijke verplichtingen. Oogvoororen heeft een gerechtvaardigd belang om uw contactgegevens te gebruiken om u te informeren per post of per mail aangaande de door haar aangeboden diensten.

14.3.   Iedere klant kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die over haar/hem werden opgeslagen en kan vragen deze informatie te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

14.4.   Om uw rechten uit te oefenen, kan de deelnemer zich richten tot het e-mailadres van Oogvoororen. U kan ook een klacht indien bij de Privacy Commissie:  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email via contactformulier op de website: www.privacycommissie.be.

14.5.   Oogvoororen kan niet verantwoordelijk geacht worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde, wanneer zij aantoont dat de getroffen maatregelen passend geweest zijn een effectieve bescherming te bieden. Oogvoororen kan eveneens niet verantwoordelijk geacht worden wanneer zij kan aantonen dat er geen causaal verband is tussen mogelijke niet-nakomingen van passende maatregelen en de door de klant geleden schade.

15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. In geval van betwisting tussen partijen van om het even welke aard, komen partijen overeen de betwisting eerst voor te leggen aan een erkend bemiddelaar.  Enkel indien deze niet toe een passende oplossing kan komen, is de rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

15.2. Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

      7.5 uit 1 reviews

Aanvaardbaar

Lees meer

      9.7 uit 17 reviews

Zeer goede begeleiding bij de aankoop van een topproduct

Lees meer

      9.6 uit 68 reviews

vlot en vriendelijk

Lees meer

      9.4 uit 2050 reviews Lees ze allemaal