Privacyregelement klanten

Privacyreglement klanten

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is vastlegging van de maatregelen die Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiënt/persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet - geautomatiseerd) van patiënt/persoonsgegevens, die reeds in een bestand zijn of in ee n bestand worden opgenomen. Dit Privacy reglement is van toepassing op elk gebruik van de website van Oog voor Oren by IntoEars Hoor centra .

Wij verzoeken u ons Privacy reglement aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleind en wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy reglement.

Afspraken

1. Verzamelen en verwerken van patiënt/pers oonsgegevens

a) Patiënt/persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

b) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens telefonische afspraken, afspraken, of anderszins. Persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden opgeslagen.
 c) Doeleinden zijn:

- gebruik in het kader van de te verlenen hoorzorg
- gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en voor de accreditatie.
- andere doeleinden, mits vooraf met de p atiënt/klant overeengekomen.

 2. Verwerking van algemene patiënt/persoonsgegevens, gezondheidsgegevens,

 a) Algemene patiëntgegevens worden alleen in de audicienspraktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

- verwerking is noodzakelijk voor de verlening van de hoorzorg aan de patiënt/klant.
- verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

b) Gezondheidsgegevens van de patiënt/klant worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:


-
verwerking gebeurt door medewerkers van de audicienspraktijk voor zover dat met het oog op goede hoorzorg noodzakelijk is.
- verwerking gebeurt op verzoek van de zorgverzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van zorgaanvragen en zove r dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

 Welke gegevens hebben wij nodig:

- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
- E - mailadres
- Geboortedatum
- BSN nummer

Zorgverzekeraars gegevens:

- Naam zorgverzekeraar
- Aanvullende verzekering
- Polisnummer

Gezondheidsgegevens:

- Anamnese
- Otoscopie
- Audiometrie en/of hoortest
- Amsterdamse vragen lijst voor en na de aanpassing
- Cosi/Hoordoelen
- Recept KNO arts, huisarts, audiologisch centrum ,
- verwijzi ng en/of goedkeuring KNO - arts of Audiologische centrum
- gegevens rondom uw hoorapparaat
- tevredenheidsverklaring

3. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan partijen buiten het audiciensbedrijf , uitgezonderd:

- gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij de levering van diensten op het gebied van hoorzorg en die een gerechtvaardigde behoefte aan die gegevens hebben, zoals de zorgverzekeraar.
- die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een overheidsorgaan, zorgverzekeraar, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met wettelijke bevoegdheden).
- voor onderzoek naar de door de klant ervaren kwaliteit van de geleverde zorg ;

4 . Organisatie van de informatiebeveiliging

Oog voor Oren by IntoEars Hoor centra heeft de volgende maatregelen genomen gemaakt om zeker te stellen dat patiënt/persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a) Alle medewerkers die patiënt/persoon sgegevens verwerken zijn gehouden aan geheimhouding.

b) Patiënt/persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig;
c) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de audicienspraktijk;

5 . Rechten van de patiënt/klant

a) De patiënt/ klant heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b) De patiënt/klant heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de audicienspraktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van d e patiënt en de audicienspraktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.
c) De patiënt/klant kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
d) De patiënt/klan t kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Tenzij wij wegens een zwaarder wegende grondslag verplicht zijn de gegevens over meerdere jaren te moeten bewaren. Kan per zorgverzekeraar verschillen.
e) Indien de patiënt/klant van mening is dat dit reglement niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra .
f) Daar waar de patiënt/klant zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke verteg enwoordiger in zijn of haar plaats.

6 . Gedrag medewerkers in de audicienspraktijk

a) Medewerkers worden geacht te handelen in het kader van het beroepsgeheim; dit geldt zowel voor medewerkers in(vast) dienstverband als voor medewerkers die waarnemen/invallen of stage lopen.

b) Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim; voor medewerkers niet in (vast) dienstverband is, bij het opste llen van dit reglement, een formulier opgesteld waarmee dit voortaan ook schriftelijk kan worden vastgelegd.
c) Alle medewerkers van de praktijk worden geacht grote zorgvuldigheid te betrachten in het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan patiënten/k lanten aan de balie of op andere plekken in de audicienspraktijk waar de privacy niet is gewaarborgd.


7 . Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra (IntoEars Hoor - en Tinnituskliniek) treedt in werking op 25 mei 2018 en is gepubliceerd op de website en is voor patiënten/klanten ter inzage in onze centra aanwezig.

 
      9.8 uit 2 reviews
      10.0 uit 4 reviews

Een bijzondere ervaring werken met oogvooroor.

Lees meer

      9.8 uit 3 reviews

Meer dan een aanrader !

Lees meer

      9.4 uit 1938 reviews Lees ze allemaal